SKLIC REDNE SKUPŠČINE FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE

logo_white

Skladno z 20. členom statuta FZS, izvršni odbor FZS sklicuje

 

REDNO  SKUPŠČINO FLOORBALL ZVEZE SLOVENIJE,

 

ki bo v četrtek 24.3.2022 ob 17.30 uri, v dvorani Poden v Škofji Loki

 

 

 

Dnevni red:

 1. Izvolitev organov za vodenje skupščine:
  1. delovno predsedstvo (3 člani)
  2. overovatelja (2 člana)
  3. zapisnikar (1 član)
  4. verifikacijska komisija (2 člana)
  5. volilna komisija (3 člani)
 2. Ugotavljanje sklepčnosti
 3. Sprejem in potrditev dnevnega reda
 4. Potrditev zapisnika prejšnje skupščine FZS
 5. Poročilo o delovanju FZS od prejšnje skupščine (poročevalec Borut Mavsar)
 6. Finančno poročilo o delovanju FZS v letu 2021 in finančni plan 2022 (poročevalec Mišo Radon)
 7. Poročilo glavnega trenerja za leto 2021 (poročevalec Gorazd Tomc)
 8. Poročilo o delovanju strokovnega sveta (poročevalec Andraž Zupančič)
 9. Poročilo o delovanju sodnikov (poročevalec Aleš Zorman)
 10. Poročilo NO o delovanju za leto 2021 (poročevalec Pavle Peklaj)
 11. Poročilo DK o delovanju za leto 2021 (poročevalka Anja Mihelič)
 12. Poročilo koordinatorja o tekmovanjih in ligi (poročevalca Rok Ritonja, Primož Drnovšek)
 13. Poročilo vodje medijskih vsebin (poročevalec Jaka Kump)
 14. Razno:
  1. Vprašanja delegatov

 

IO FZS

Borut Mavsar

Predsednik

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest